Onze moderne maatschappij is vol met straling o.a. als gevolg van elektriciteit of door draadloze communicatie.
Er zijn veel wetenschappelijke studies die aantonen dat straling iets doet met mens, dier en natuur.

In Nederland is veel kennis opgedaan over de invloed van elektromagnetische velden op mens en dier.
Een belangrijke plaats daarin neemt de Stichting EHS. EHS is een internationaal geaccepteerde term voor Elektro Hyper Sensibiliteit. Zo’n 3% van de mensen ervaart klachten die terug te leiden zijn naar elektromagnetische velden.

Binnen de stichting EHS was een expertise centrum van specialisten die zich bezig hielden met het meten van elektromagnetische velden van allerhande bronnen. In die tijd waren er weinig praktisch hanteerbare technieken die bij metingen bij bedrijven of mensen thuis, duiding konden geven waar mensen hinder van konden ondervinden.

In 2014 is besloten dit collectief van meetspecialisten verder te professionaliseren en is de Vereniging van Meetspecialisten Elektromagnetische Straling opgericht.

De VEMES bestaat uit geëngageerde leden met veelal een technische achtergrond die daarnaast zelf de effecten van straling hebben ervaren. Door samen de kennis en (meet-) ervaringen te delen verbeteren we de effectiviteit van onze metingen en adviezen.
Uitgangspunt hierbij is te komen tot objectieve en reproduceerbare fysische metingen.

We hanteren hierbij het VEMES-protocol voor metingen en rapportage.

Leden verplichten zich tot nascholing waarbij ze door middel van opleiding, bijwonen van bijeenkomsten of onderzoek punten behalen. Nieuwe leden worden ook pas dan volwaardig lid als ze een gedegen opleiding en VEMES theorie- en praktijkexamen hebben afgerond.

Een belangrijke andere doelstelling van de VEMES is overheden, instanties, bedrijven en reïntegratie-specialisten bekend te maken met de expertise van de meetspecialist.

VEMES leden stellen objectief en onafhankelijk vast welke elektromagnetische invloeden en factoren in binnenruimten aanwezig zijn die mogelijk de gezondheid kunnen schaden. Hierbij evalueren we kritisch de binnenruimte-situatie met inachtneming van het voorzorgsprincipe in relatie tot de gezondheid. Hiervoor hanteren we in de basis de voorzorgsrichtlijnen SBM2015 welke een benchmark is van niet-ioniserende straling in relatie tot gezondheidseffecten.

De elektromagnetische velden die de leden meten zijn:

A1 Elektrische wisselvelden Frequentie: 0 tot 100 kHz. Optioneel tot 1 MHz.
A2 Magnetische wisselvelden Frequentie: 0 tot 100 kHz. Optioneel tot 1 MHz.
A3 Hoog frequente straling Frequentie : 27 MHz tot 6 GHz. Optioneel tot 10 GHz
A4 Statische elektrische velden
A5 Statische magnetische velden

Een nieuw aandachtsveld zijn de effecten als gevolg van netvervuiling, zgn. Dirty Power. Niet lineaire gebruikers zoals schakelende voedingen, frequentie drives en omvormers van zonnepanelen, leveren frequenties op het lichtnet hoger dan de 50Hz netfrequentie. Er zijn aanwijzingen dat dit effect heeft op mens en dier. Richtlijnen hiervoor zijn nog volop in ontwikkeling en de VEMES draagt hier met haar expertise aan bij.